/media/default/dyrene/Tuva-og-moufflon.jpg

Fjellrev

Fjellrevene på Langedrag er avlsdyr for Prosjekt Fjellreven. Dette prosjektet har som formål og redde denne utryddingstruede dyrearten. Avlsprosjektet er et utviklingsprosjekt som skal utvikle metoder for avl av fjellrev i fangenskap. Prosjektet skal også utvikle metoder for utsetting av valper i naturen der fjellreven har forsvunnet eller er fåtallig. Avlsdyrene er innfanget forskjellige steder i Norge og representerer en viktig buffer mot tap av genetisk variasjon i fjellrevbestanden. Avlsprosjektet utføres med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning.

Fjellreven regnes som direkte truet i Norge, Sverige og Finland, og står der på nasjonal rødliste over truede arter. I internasjonal sammenheng er den ikke en truet art. I vill tilstand kan man regne med at fjellrev lever i opp mot 6–10 år, og opp mot 20 år i fangenskap. Fjellreven er ca. 25 % mindre enn rødreven og blir derfor ofte fortrengt der begge finnes. Ved siden av ulven er fjellreven Norges mest truede pattedyr.

Fjellreven er tilpasset et arktisk klima og har derfor en tett og svært varmeisolerende pels som tåler ekstrem kulde. Det finnes to typer fjellrev, blå - og hvitrev. Hvitreven er ensfarget hvit om vinteren, men blir gråbrun om sommeren. Blåreven har en mørk farge hele året og holder til i mer snøfattige landskap. Blåreven finnes ikke naturlig i norsk fauna, men er vanlig på Grønland og Island.

Fjellrev:

Latinsk navn: Alopex Lagopus
Familie: Hundefamilie
Rase: Fjellrev, Polarrev eller Arktisk rev
Vekt: 2,5 – 5 kg
Drektighetstid: 52-54 dager
Alder: Opp til 13 år. (Snittalder på Svalbard er 3-4 år.)
Farger: To fargevarianter: hvit som skifter pels sommer / vinter (hvit om vinter og gråbrun / gul om sommer og blå (ensfarget hele året)
Habitat: innland og kyst (Svalbard, Island og Vest-Grønland)
Kjønnsmoden: 10 mnd.
Dødlighet: 75% første leveår.
Trusler: Mattilgang, rødrev, oppsplitting av fjellnatur, hybrid og rømt oppdrettsrev, små isolerte bestander.
Spiser: smågnagere (lemen), kadavre og rester etter byttedyr tatt av rovdyr, hare, fugl, egg, bær, planter, matavfall fra mannesker.
Lever: I monogame parforhold
!

Visste du at...

......ved siden av ulven er fjellreven Norges mest truede dyreart