/media/default/dyrene/46462.jpg

Hva betyr det at et dyr er på rødlista?

Mange av våre dyr står på den nasjonale eller internasjonala listen over truede eller sårbare dyrearter.

Kriterier for plassering på Rødlista 2006
Grovt sett baserer IUCN kriteriene seg på kunnskap om størrelsen på området arten finnes i, størrelsen på bestanden og endringer i bestanden. Forenklet kan man si at arter som har kraftig tilbakegang i antall, som har små bestander eller som finnes kun innenfor små områder, regnes som truet og blir rødlistet.

De fem rødlistekriteriene IUCN legger til grunn kan oppsummeres som følger:

A – Kraftig populasjonsreduksjon, uavhengig av populasjonsstørrelse
Gjelder alle arter som nylig (siste 3 generasjoner, minimum 10 år - maksimum 100 år) har gjennomgått, eller som realistisk forventes å gjennomgå, sterk populasjonsnedgang.

B – Lite utbredelsesområde eller forekomstområde
Tilleggskriterier som må oppfylles inkluderer bestandsnedgang, ekstreme svingninger i forekomster og/eller få eller sterk fragmentering av forekomst.

C – Liten populasjon med bestandsnedgang
Tilleggskriterier som må oppfylles inkluderer bestandsnedgang, ufordelaktig bestandsstruktur (eksempelvis oppsplittede små bestander) og/eller store svingninger i bestandsstørrelse.

D – Svært liten populasjon eller svært lite utbredelsesområde
Kriteriet gjelder særlig for arter som ikke har påvist bestandsreduksjon, men som likevel er sårbare fordi de er svært få eller forekommer innenfor svært få eller små områder.

E – Kvantitativ analyse
Kriteriet brukes når man har omfattende data om en art og en kvantitativ analyse av risiko for utdøing kan gjøres. Dette kriteriet blir ikke benytte i Norge i 2006-versjonen av rødlista.

IUCN kriterienes forhold til manglende kunnskap:
IUCN systemet åpner også for å kunne bruke mindre presis kunnskap, som indirekte slutninger og antagelser. I Norge vil vurderingene for mange arter måtte basere seg på kvalifiserte antagelser. Eksempler på dette er såkalte indirekte slutninger der man kombinerer kunnskap om artens krav til leveområde med forekomsten av- og status for aktuelle leveområder. En annen antagelse kan være at informasjon for deler av bestanden antas å gjelde for hele bestanden. Hvis tilstrekkelig direkte og indirekte kunnskap for å bruke kriteriene mangler, kan ikke arten vurderes, men plasseres i kategorien ikke vurdert (NE).

The IUCN Red List of Threatened Species (also known as the IUCN Red List or Red Data List), founded in 1948, is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of plant and animal species. The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) is the world's main authority on the conservation status of species. A series of Regional Red Lists are produced by countries or organizations, which assess the risk of extinction to species within a political management unit.
The IUCN Red List is set upon precise criteria to evaluate the extinction risk of thousands of species and subspecies. These criteria are relevant to all species and all regions of the world. The aim is to convey the urgency of conservation issues to the public and policy makers, as well as help the international community to try to reduce species extinction.
Major species assessors include BirdLife International, the Institute of Zoology (the research division of the Zoological Society of London), the World Conservation Monitoring Centre, and many Specialist Groups within the IUCN's Species Survival Commission (SSC). Collectively, assessments by these organizations and groups account for nearly half the species on the Red List.
IUCN Red List is widely considered to be the most objective and authoritative system for classifying species in terms of the risk of extinction.
The IUCN aims to have the category of every species re-evaluated every 5 years if possible, or at least every ten years. This is done in a peer reviewed manner through IUCN Species Survival Commission (SSC) Specialist Groups, which are Red List Authorities responsible for a species, group of species or specific geographic area, or in the case of BirdLife International, an entire class (Aves).